e-Refund
Important Notes:
Note: *An active card means at least one (1) transaction in a year.
Maklumat penting:
Nota: *Maksud kad aktif adalah sekurang-kurangnya sekali (1) transaksi dalam masa setahun.