WalletSafe Lucky Draw Campaign FAQ

Q1. What is the duration of the campaign?

A1. The Campaign begins on 6th November 2021 to 3rd December 2021, both dates inclusive (“Campaign Period”).


Q2. What is this campaign about?

A2. Users who subscribe to WalletSafe within the Campaign Period is entitled to participate in the Weekly Lucky Draw.


Q3. How can I participate in the Weekly Lucky Draw?

A3. TO participate in the Weekly Lucky Draw, Users would need to subscribe to WalletSafe within the Campaign Period.  Users who have successfully subscribed to WalletSafe would be automatically entitled to participate in the Weekly Lucky Draw.


Q4. Can I purchase multiple policy to increase the chance of winning?

A4. No. One user is only allowed to purchase ONE (1) WalletSafe policy.


Q5. When will the Weekly Lucky Draw starts?

A5. The Weekly Lucky Draw will be conducted every Friday, starting from 19th November 2021 – 10th December 2021 whereby users will stand a chance to win Sony PlayStation 5, Sony Smart TV & Sony Portable Bluetooth Speaker. (“Prize”)


Q6. If I win in Week 1, am I still eligible for following week Lucky Draw?

A6. No. Winners of the lucky draw are only entitled to win 1 Prize during the Weekly Lucky Draw throughout the entire Campaign Period.


Q7. How many total winners for the campaign?

A7. Total 4 units of Sony PlayStation 5, 4 units of Sony Smart TV & 4 units of Sony Portable Bluetooth Speakers will be given out for this Campaign for 12 lucky winners.

For example:

Week

Period

Winner Selection Date

Number of winner(s)

1

6th November 2021 – 12th November 2021

19th November 2021

Winner 1 – 1 unit Sony PlayStation 5

Winner 2 – 1 unit Sony Smart TV

Winner 3 – 1 unit Sony Portable Bluetooth Speakers

2

6th November 2021 – 19th November 2021

26th November 2021

Winner 4 – 1 unit Sony PlayStation 5

Winner 5 – 1 unit Sony Smart TV

Winner 6 – 1 unit Sony Portable Bluetooth Speakers

3

6th November 2021 – 26th November 2021

3rd December 2021

Winner 7 – 1 unit Sony PlayStation 5

Winner 8 – 1 unit Sony Smart TV

Winner 9 – 1 unit Sony Portable Bluetooth Speakers

4

6th November 2021 – 3rd

December 2021

10th December 2021

Winner 10 – 1 unit Sony PlayStation 5

Winner 11 – 1 unit Sony Smart TV

Winner 12 – 1 unit Sony Portable Bluetooth Speakers

 


Q8. When will I received the gift if I am the lucky winner?

A8. The expected delivery date is by 28th  February 2022, subject to stock availability in the market.


Q9. How are The Weekly Lucky Draw winners being chosen?

A9. The winners will be chosen randomly by TNG Digital. Winners of Weekly Lucky Draw are required to answer ONE (1) question when contacted by TNG Digital via email. Upon answering the question correctly, the prizes will be fulfilled.


Q10. How will I know that I am selected as Weekly Lucky Draw winners?

A10. Winner announcement will be made weekly through Facebook or Instagram posts. The winners will then be contacted by TNG Digital via email.


Q11. What if I do not respond to the email sent by TNG Digital?

A11. The eligibility to claim the prize will be forfeited if the winners do not respond to the email sent by TNG Digital within seven (7) business days upon receipt of the email or if the winner does not provide the correct answer.


Q12. How do I get or collect my Prize?

A12. Winners of the Weekly Lucky Draw will be required to provide proof of identification and contact details to TNG Digital for the prize delivery arrangement.


Q13. If I have won the Prize, can I exchange it for cash or other products?

A13. All prizes are non-transferable to another individual and absolutely non-negotiable.


Q14. Who can I contact if I did not receive the prize after 28th Feb 2022?

A14. You may reach out to TNG Digital by calling +603-5022 3888 (Mon-Sun 7.00am – 10.00pm) or write to us at https://tngd.my/careline-webform


Q15. Who or where can I complain if my prize is damage?

A15. TNG Digital will not be held liable for damages caused during the delivery process. No replacement and/or exchange of prize will be entertained.Soalan Lazim Kempen Cabutan Bertuah WalletSafe

S1. Berapa lamakah tempoh kempen?

J1. Kempen bermula pada 6 November 2021 hingga 3 Disember 2021, termasuk kedua-dua tarikh yang dinyatakan ("Tempoh Kempen").


S2. Apakah tawaran kempen ini?

J2. Pengguna yang telah mendaftar WalletSafe dalam Tempoh Kempen layak untuk menyertai Cabutan Bertuah Mingguan.


S3. Bagaimana untuk menyertai Cabutan Bertuah Mingguan?

J3. Pengguna perlu terlebih dahulu mendaftar WalletSafe dalam Tempoh Kempen untuk layak secara automatik untuk menyertai dalam Cabutan Bertuah Mingguan.


S4. Bolehkah saya membeli beberapa polisi untuk meningkatkan peluang untuk menang?

J4. Tidak. Pengguna hanya dibenarkan membeli satu polisi WalletSafe.


S5. Bilakah Cabutan Bertuah Mingguan akan bermula?

J5. Cabutan Bertuah Mingguan akan dijalankan pada setiap hari Jumaat bermula dari 19 November 2021 – 10 Disember 2021, di mana pengguna akan berpeluang memenangi Sony PlayStation 5, TV Pintar Sony & Pembesar Suara Bluetooth Mudah Alih Sony. (“Hadiah”)


S6. Jika saya menang dalam Minggu 1, adakah saya masih layak untuk Cabutan Bertuah minggu berikutnya?

J6. Tidak. Pemenang cabutan bertuah hanya layak memenangi SATU (1) Hadiah semasa Cabutan Bertuah Mingguan sepanjang Tempoh Kempen.


S7. Berapakah jumlah pemenang untuk kempen ini?

J7. Sejumlah 4 unit Sony PlayStation 5, 4 unit TV Pintar Sony & 4 unit Pembesar Suara Bluetooth Mudah Alih Sony akan diberikan untuk Kempen ini untuk 12 orang pemenang.

Contoh:

Minggu

Tempoh

Tarikh pemilihan pemenang

Bilangan pemenang

1

6 November 2021 - 12 November 2021

19 November 2021

Pemenang 1 – 1 unit Sony PlayStation 5

Pemenang 2 – 1 unit TV Pintar Sony

Pemenang 3 – 1 unit Pembesar Suara Bluetooth Mudah Alih Sony

2

6 November 2021 - 19 November 2021

26 November 2021

Pemenang 4 – 1 unit Sony PlayStation 5

Pemenang 5 – 1 unit TV Pintar Sony

Pemenang 6 – 1 unit Pembesar Suara Bluetooth Mudah Alih Sony

3

6 November 2021 - 26 November 2021

3 Disember 2021

Pemenang 7 – 1 unit Sony PlayStation 5

Pemenang 8 – 1 unit TV Pintar Sony

Pemenang 9 – 1 unit Pembesar Suara Bluetooth Mudah Alih Sony

4

6 November 2021 - 3 Disember 2021

10 Disember 2021

Pemenang 10 – 1 unit Sony PlayStation 5

Pemenang 11 – 1 unit TV Pintar Sony

Pemenang 12 – 1 unit Pembesar Suara Bluetooth Mudah Alih Sony


S8. Bilakah saya akan menerima hadiah jika saya adalah pemenang bertuah?

J8. Tarikh penghantaran yang dijangkakan adalah sebelum 28 Februari 2022, tertakluk kepada ketersediaan stok di pasaran.


S9. Bagaimanakah pemenang Cabutan Bertuah Mingguan dipilih?

J9. Pemenang akan dipilih secara rawak oleh TNG Digital. Pemenang Cabutan Bertuah Mingguan dikehendaki menjawab SATU (1) soalan apabila dihubungi oleh TNG Digital melalui e-mel. Setelah menjawab soalan dengan betul, proses penunaian hadiah akan dimulakan.


S10. Bagaimanakah saya tahu bahawa saya dipilih sebagai pemenang Cabutan Bertuah Mingguan?

J10. Pengumuman pemenang akan dibuat setiap minggu melalui siaran Facebook atau Instagram. Pemenang kemudiannya akan dihubungi oleh TNG Digital melalui e-mel.


S11. Bagaimana jika saya tidak membalas e-mel yang dihantar oleh TNG Digital?

J11. Kelayakan untuk menuntut hadiah akan dilucutkan sekiranya pemenang tidak membalas kepada e-mel yang dihantarkan oleh TNG Digital dalam masa TUJUH (7) hari bekerja setelah menerima e-mel atau jika pemenang tidak memberikan jawapan yang betul.S12. Bagaimanakah saya boleh mendapatkan atau mengambil Hadiah saya?

J12. Pemenang-pemenang Cabutan Bertuah Mingguan dikehendaki membuktikan identiti dan maklumat perhubungan tersendiri kepada TNG Digital untuk urusan penghantaran hadiah.


S13. Jika saya telah memenangi Hadiah, bolehkah saya menukarnya dengan wang tunai atau produk lain?

J13. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik kepada individu lain dan sama sekali tidak boleh dirunding.


S14. Siapakah yang boleh saya hubungi jika saya tidak menerima hadiah selepas 28 Feb 2022?

J14. Anda boleh menghubungi TNG Digital dengan menelefon +603-5022 3888 (Isnin-Ahad 7.00 pagi – 10.00 malam) atau menulis kepada kami di https://tngd.my/careline-webform


S15. Siapakah atau di manakah saya boleh membuat aduan jika hadiah saya rosak?

J15. TNG Digital tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan semasa proses penghantaran. Tiada penggantian dan/atau pertukaran hadiah akan dilayan.